fatheroflove-ghana.com

Abusua Mu Nsɛmnsɛm Anaa Ahokyerɛ

Wɔde too dwa Ahini 26, 2022 by Adrian Ebens Mu God is Love
Deɛ Ɔkyerɛɛ Aseɛ Danny Mispah
643 views of nnipa a wɔakliki

Abusua Mu Nsɛmnsɛm Anaa Ahokyerɛ

Metumi hui denam n’anim hwɛbea so sɛ wanya ahodwiri bi. Nkotokuo a ɛwɔ n’ani ase no daa mmɔden a ɔbɔe akokoduru so sɛ ɔbɛte sɛ nea ɔte ase no adi. Mebisaa no sɛ “So biribiara yɛ?”

Ɔde yaw kae sɛ: “Me ne me yere atete mu.” Ɔde ahonu hyɛɛ ne ho mu sɛ: “Manhu sɛ ɛreba ara kwa.” Yɛkaa nsɛnnennen a na ɔrehyia no ho asɛm na afei ɔkaa no denneennen sɛ “Mintumi nni ho dwuma sɛ merenhu mmofra no – ekum me kɛkɛ.” Na mitumi hu sɛ ɔrepere sɛ obekura ne ho mu, na metee ne yaw no nka ankasa. Mepɛe denneennen sɛ anka metumi aboa no. Nea etwa to a ɔkae ne sɛ “Minnim ɔkwan a ɛkɔ soro bio anaa baabi a mede m’ani kyerɛ kɛkɛ.”

Wɔn a wɔakɔ ntetemu ne awaregyaeɛ asase a ɛyɛ kyinkyin no so nkutoo na wɔbɛte nkateɛ a ɛwɔ saa nsɛm no akyi no ase. Wɔtaa de ahodwiri, abufuo ne awerɛhoɔ a ɔfã a ɔmpɛ no te nka no toto ɔhokafoɔ wuo a ohyia ho.16 Awaregyaeɛ mu nokwasɛm ahoroɔ a ɛsɛe ade no kyerɛ pii sen agyapade a wɔkyekyɛ mu ara kwa, ɛkyerɛ sɛ wobɛsan akyerɛkyerɛ wo nipasu nyinaa mu.

Nokwarem no, wɔn a wɔyɛ wɔn basabasa kɛseɛ ne mmofra no. Wontumi mmu nkateɛ ahoroɔ a ɛsɛe adeɛ a ɛfa abofra koma mu, ɛnyɛ berɛ a asɛm no sii no ara kwa na mmom wɔn nkwa nna nyinaa mu no ho akontaa nwie da.

Jim Conway yɛɛ mpanimfoɔ ɔhaha pii a na wɔyɛ awaregyaeɛ mma mu nhwehwɛmu, na wɔkaa nkateɛ ahoroɔ a wɔtee nka no ho asɛm sɛnea edidi soɔ yi:

Anigyeɛ a wɔnni                          72%

Ɔtee nka sɛ onni tumi                65%

Ɔtee nka sɛ wayɛ ankonam       61%

Na Ehu kaa wɔn                           52%

Na Wɔn bo afu                             50%

Ɔtee Nka sɛ wɔadɔɔso                48%

Ɔtee Nka sɛ n’ankasa po no      40%

Ɔtee Nka sɛ mfasoɔ nni wɔn so    30%    

    

Esiane sɛ na wɔagyae awareɛ berɛ a wɔyɛ mmofra nti, ɛmaa saa mpanimfoɔ yi nyaa nsɛm a edidi soɔ yi:

Wɔhwehwɛ pene berɛ nyinaa 58%

   Si Wɔn berɛ a atwam no bi kwan 54%

Bu wɔn ho atɛn katee dodo 53%

  Fa Wɔn ho aniberesɛm dodo 47%

Wɔyɛ Adwuma boro so wɔ tebea horoɔ a wonni tumi biara mu 42%

Wɔda so ara wɔ ɔhaw wɔ abusuabɔ ho 40%

 

So ɛyɛ nwonwa sɛ Onyankopɔn ka sɛ, “Metan awaregyaeɛ!” Malaki 2:16 . Ɛmfa ho sɛnea ɛba, anaasɛ hena na ɔnam onii so no, abusua mu abusuabɔ a ɛyera no yɛ adeɛ a ɛyɛ hu ma afã horoɔ no nyinaa. Nkonimdifoɔ biara nni hɔ berɛ a abusua mu abusuabɔ sɛe no. Nanso yei ne deɛ esii wɔ soro no pɛpɛɛpɛ. Ɔhaw bi maa Onyankopɔn abusua mu tetee berɛ a Ne ba a odi kan a ɔbɔɔ no a ɔdɔ no no dan ne ho tiaa No no.

Twerɛsɛm ka wɔ Adiyisɛm 12:7 sɛ, “Na ɔko baa soro.” Sɛ yɛkenkan saa nkyekyem yi a yebetumi asɔ yɛn ahwɛ sɛ yebesusu sɛ yei yɛ ɔko a ɛda ahemfo baanu ne wɔn ahennie ntam, nanso na saa ɔko yi ne Onyankopɔn abusua a wɔtete mu. So wubetumi asusu berɛ a edi kan a Onyankopɔn yɛɛ Lusifer na ɔde ayamye kuraa ne babarima foforɔ no ho? Ná Onyankopɔn aka ne koma ne ne kra ankasa akyerɛ ɔbɔfoɔ yi. Ná ɔnkyerɛɛ no ​​hwee sɛ ɔdɔ na wama no hokwan a ɔde bɛsom wɔ n’abusua aban no mu mpanimfoɔ a wɔkorɔn sen biara no mu. Nanso afei na Ne ba yi reteɛteɛ abufuo ne atuateɛ nsɛm. Berɛ a ɔretu wɔ nnaadaa ne atosɛm sunsuma mu no, ɔde awuduru guu Onyankopɔn mma afoforɔ no pii adwene mu. So wubetumi asusu awerɛhoɔ no ho? Lusifer a wɔbɔɔ no pɛpɛɛpɛ saa no, afei deɛ ɔtan ne awudie ahyɛ no ma. Na wasi ne bo sɛ ɔbɛsɛe Onyankopɔn Ba a ɔwɔ hɔ daa no, efisɛ Yesu daa no adi sɛ Satan yɛ owudifoɔ firi mfitiaseɛ wɔ Yohane 8:44. Wɔdaa saa nkate yi mu nokwasɛm adi wɔ Kalvari asɛnnua no so, faako a na Satan wɔ anidasoɔ sɛ obeyi Yesu afiri hɔ no.

Hena na obetumi ate adehwere a Onyankopɔn ate nka ama Ne ba Lusifer no ase. Yɛwɔ echo bi a efiri Onyankopɔn koma mu wɔ Dawid ne Absalom asɛm no mu.

          Na ɔhene ho popoe, na ɔforo kɔɔ kuro pono so pia mu, na ɔsui. Na ɔrekorɔ no, sɛ ɔkaeɛ nie: Ao, me ba Absalom, me ba, me ba Absalom! ɛkaa me nko a, anka mesii w’ananmu wui! Ao, Absalom, me ba, me ba! 2 Samuel 18:33.

Absalom a na ɔyɛ Dawid babarima a ne ho yɛ fɛ na ne ho yɛ fɛ no pɛe sɛ okum n’agya na wɔgye n’ahennie, nanso Dawid asraafoɔ no dii ne ba no asraafoɔ so nkonim na wokum Absalom wɔ ɔko no mu. Sɛ́ anka Dawid benya anigyeɛ wɔ nkonimdie no ho no, osui wɔ ne ba a ɔtee atua no a wahwere no ho. Nkonimdifoɔ biara nni hɔ berɛ a wɔtete mmusua mu no.

Ɛho hia sɛ yɛkae sɛ wɔ Onyankopɔn ahennie mu no, obi nipasu ne ne bo a ɛsom no akyekye wɔ abusuabɔ a ɔne Ɔbɔadeɛ Nyankopɔn, yɛn soro Agya no wɔ no mu. Berɛ a Lusifer firii saa abusuabɔ no mu no, okum ne ho wɔ adwene ne nkateɛ mu na obuee nkateɛ a ɛyɛ sum a na ɔnhwɛ kwan. Ansa na Lusifa retu atua no, sɛ anka wobisaa no sɛ – “Woyɛ hwan?” anka ɔde awerɛhyem ne ahotosoɔ a ɛyɛ komm bɛka sɛ, “Meyɛ Onyankopɔn ba, na Ɔdɔ me.” Berɛ bi Lusifa poo n’Agya no, sɛ anka wobisaa no asɛm koro no ara a, “Hwan ne wo Lusifa?” dɛn na na obetumi aka? Ná onni nipasu biara bio, na wasɛe no. Nipasu biara a ɔbɛhwehwɛ sɛ ɔbɛbɔ ama ne ho afiri saa berɛ no rekɔ no, ɛrenhyɛ saa ade hunu ne adehwere ho adwene a onyae esiane abusuabɔ a emu yɛ den a ɔne ne soro Agya no abubu no mu no ma da, da.

Mpɛn pii no na ɔpɛ sɛ ɔsan nya nea wahwere no bio, nanso n’ahantan no remma no kwan da. Deɛ ɛka ho no, wɔ ne komam tɔnn no, ɔrennye nni da sɛ wobetumi de akyɛ no wɔ n’anisɔ a enni animtiaabuo ne atuateɛ a ɛda adi pefee no akyi. Lusifer, afei Satan, a ɛkyerɛ ‘ɔsɔretiafoɔ’ no nkutoo na ogyina hɔ. Obiara nni hɔ a obekura no, awofoɔ nipasu biara nni hɔ a ɔbɛdan akɔ ne nkyɛn, na baabiara nni hɔ a ɔbɛfrɛ no fie. Afei deɛ nkateɛ a ɛne sɛ mfasoɔ nni so nyinaa na ɛma Satan nya nkwa: ahobammɔ a enni hɔ, ehu, ade hunu, ahoɔyaw, ahomasoɔ, ne ho a wobu bem, ahantan, abufuhyeɛ, abufuo ne honhom a edi so.

Ná Satan nnim ɔkwan a ɛkɔ soro bio. Na ɛsɛ sɛ ɔsan kyerɛkyerɛ onii ko a ɔyɛ mu na ɔkwan bi so no memia saa ade hunu no, saa mfasoɔ a enni so no, saa hwee a ɔte nka wɔ ne mu no. Te sɛ abofra biara a ɔte nka sɛ ne so nni mfasoɔ no, Satan kura ahotɔ a onni, ehu, agyimisɛm ne obiara a obetumi anya anim dom ho agyiraehyɛdeɛ ahoroɔ nyinaa. Ɔpɛ sɛ wɔde wɔn adwene si so, na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obenya saa ade hunu no, ne su a akyinkyim no no kɔn dɔ sɛ wɔbɛsom no, asom no na wɔadɔ no – biribiara a ɛbɛyi ɛyaw, ankonamyɛ ne mfasoɔ a enni so no afi hɔ – biribiara. Saa tebea a ɛyɛ awerɛhoɔ yi da adi wɔ ɔkwan a ɛyɛ nwonwa so wɔ dwom bi a efiri sini bi a wɔfrɛ no Abɔfoɔ Kurom mu:

                Nkyekyem 1

Fa wo berɛ nyinaa twɛn saa hokwan a ɛto so mmienu no. Ma ahomegyeɛ a ɛbɛma ayɛ yie. Nneɛma bi wɔ hɔ berɛ nyinaa a enti ɛsɛ sɛ wote nka sɛ ɛnyɛ papa na ɛyɛ den wɔ da no awiei.     Mehia biribi a ɛtwetwe adwene anaasɛ ahofadie fɛfɛ bi. Nkaeɛ pue firi me ntini mu. Oh na nea emu duru nim na ebia.                                          M’anya asomdwoe bi anadwo yi.

                    Nkyekyem 2

So woabrɛ wɔ ɛkwan tee no ho, na baabiara a wobɛdane. Mpete ne akorɔmfoɔ wɔ w’akyi. Ahum no kɔ so kyinkyin, wokɔ so si atosɛm no                                          Sɛ wusiesie nea wunni nyinaa    Ɛnnyɛ nsonsonoeɛ biara, dwane berɛ a etwa toɔ. Ɛyɛ mmerɛ sɛ mɛgye saa agyimisɛm dɛdɛ yi adi. Oh anuonyam awerɛhoɔ yi a ɛde me ba me nkotodwe so.

Esiane sɛ na Satan apo abusuabɔ sɛ nea wogyina so kyerɛ sɛ ɛsom bo nti, wantumi amfa ahennie a egyina abusuabɔ so nsi hɔ da. Ná ɔkwan baako pɛ na aka ama no. Wɔnam deɛ woyɛ so hu no sen sɛ wobehu deɛ woyɛ ne dea. Sɛ obiara gye tom sɛ nkwa, nyansa, ne ɔdɔ nyinaa firi Onyankopɔn hɔ a, saa ahennie yi rentumi nyɛ adwuma da. Enti Satan de nnyinasosɛm a ɛne sɛ ‘tumi a ɛwɔ mu’ no bae, sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛte Onyankopɔn so ayɛ no tumi bi a entumi nnya ankorankorɛ abusuabɔ. Tumi a wubetumi de adi dwuma na wode adi dwuma ɔkwammɔne so sɛnea wopɛ. Satan ahennie no yɛ tumi ne adwumayɛ ne anigyedeɛ a wɔhwehwɛ ahennie. N’asɛmti titiriw ne sɛ worennya asɛyɛdeɛ biara mma obiara, na wohwɛ wɔn a wɔn ho bɛba wo mfasoɔ nkutoo.

Saa ahennie yi asɛe, nokwarem no, efisɛ nkwa tumi a ɛma ɛtena hɔ no yɛ abɔdeɛ bi a ɔte ase dea na da bi afobuo a ɛne sɛ wɔpo No no bɛbubu wɔn a wɔde atirimɔden po sɛ wobegye wɔn nipasu atom sɛ Onyankopɔn mma no asetena. Ɛyɛ ɔsɛe efisɛ biribiara ntumi nyi ɛyaw ne adehwere a efiri saa nipasu a wɔpo mu ba no mfiri hɔ. Ɛha na yesua nokware a ɛwɔ bɛ yi mu sɛ, “Ahomegyeɛ nni hɔ mma abɔnefoɔ.”

Sɛ yɛsan kɔ Eden Turo no mu wɔ saa nsɛm yi mu a, yehu sɛ wɔ akyi no, ɛte sɛ nea Satan yɛ anifere ne ɔbadwemma berɛ a ɔrehwehwɛ sɛ obesi ne pa a wɔpam no afiri soro no kwan no. Nanso koma bi a ade hunu ne ahobammɔ a enni hɔ ahyɛ mu ma a ɛrepere sɛ ɛbɛhyehyɛ nipasu foforɔ na adwane anidasoɔ a enni mu a ɛretrɛ berɛ nyinaa no da mu.


https://fatheroflove-ghana.com/book/view/identity-wars-ghana

Clicky